นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา นำคณะผ้าป่า สมทบทุนกองทุนพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

วันที่ 10 ส.ค.62 ที่อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา กทม.ฯ นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะ ผ้าป่ามหาวิทยาทาน นำผ้าป่าสมทบทุน”กองทุนพรหมวชิรญาณเพื่อการศึกษา”สำหรับภิกษุ-สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี ทำความดีเทิดทูนพระคุณแม่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชมน์พรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธีองค์ประธานอุปถัมภ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายบรรพชิต คุณปณฐ เสนีย์วงศ์ฯ เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – แม่ชีสุวรรณา – นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ – ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูปรวมยอดเงินผ้าป่ามหาวิทยาทานในครั้งนี้ได้ยอดเงินรวม 1,203,131 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และหลังจากเสร็จพิธี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ แจกพระที่ระลึกกับคณะผ้าป่าที่ร่วมในพิธีทุกท่าน