เกษตรปทุมธานี มอบเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกพืชในโรงเรือน (กางมุ้ง) ให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ

วันที่ 9 ส.ค.2562 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานีพร้อม เกษตรอำเภอ และเกษตรกรทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งเสริมโครงการการปลูกพืชในโรงเรือน (กางมุ้ง) ให้เกษตรกร ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดปทุมธานี โดยแนะนำเทคนิคปลูกข้าว เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ลดโลกร้อน แก่เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีใน โครงการ “ ไทย ไรซ์ นามา “

นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งให้บริการทางการเกษตรและแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่เห็นผลจริงให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพของ ศพก. หลักทั้ง 7 อำเภอให้ครอบคลุมทุกสาขาความรู้และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของการปลูกพืชและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทำการเกษตรตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วนตนเอง พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้ง ผักชี คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร ทั้ง 7 อำเภอนำไปปลูกในแปลงตัวอย่างโครงการโรงเรือนปลูกพืช (กางมุ้ง) ขนาด 6*20 เมตร จำนวน 24 หลังในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอสำหรับการปลูกผักกางมุ้งอินทรีย์นั้น การเตรียมดินก็ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการปรุงด้วยปุ๋ยคอกก่อน แล้วจึงนำดินไปตากให้แห้งเพื่อรอนำต้นกล้าที่เพาะมาลงต่อไป นอกจากดินแล้วเรื่องปุ๋ยก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง โดยปุ๋ยที่ใช้นั้นจะเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ทางโครงการเป็นผู้ผลิตเอง ซึ่งการเลือกใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองนอกจากจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้ว ยังถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการอีกด้วยสำหรับโครงการปลูกพืชในโรงเรือน (กางมุ้ง)นั้นนอกจากจะเป็นโครงการทีจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้เสริมแล้ว ยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแปลงทดลองการทำเกษตรสำหรับชาวบ้านที่สนใจและผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำการเกษตรด้วย โดยโครงการนี้ไม่เพียงแค่ให้องค์ความรู้ในเรื่องการปลูกผักเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการเตรียมดินก่อนนำต้นกล้าลงปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตนเองได้อีกด้วย

ภาพข่าวโดย / พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา