พ่อเมืองปทุมฯนำคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ล่องเรือชมวัฒนธรรมวิถีชุมชน เสน่ห์วิถีไทย กับสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 4 ส.ค. 2562 ที่ท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางนันทิศา วงศ์ลือชา กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางนัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน

นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเดินทางร่วมกิจกรรม ล่องเรือชมวัฒนธรรมวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรีให้การต้อนรับดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวัฒนธรรมวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา นับเป็นเรื่องที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตริมน้ำ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และกลุ่มชาติพันธุ์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างแยกไม่ออกเห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำต่างๆ อันก่อให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดชีวิต วิถีความเชื่อ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมย้อนไปสู่ความงดงามแห่งรากเหง้าของชาวไทยที่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ โดยสะท้อนภาพผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสื่อถึง “เสน่ห์วัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” การท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสถานที่สำคัญของชุมชนในเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ฯลฯ ในจังหวัดปทุมธานี เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้มาท่องเที่ยวเยี่ยมชม ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทความเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชน ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน นอกจากสะท้อนอารยธรรมไทยให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับแล้วยังจะได้เรียนรู้ถึงสายน้ำสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่องค์ปฐมกษัตริย์จนถึงรัชกาลปัจจุบัน คุณจะหลงเสน่ห์วิถีไทยกับสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ (ทางน้ำ) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดกลุ่มภาคกลางปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ในอนาคตได้ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าว่า วันนี้ได้นำคณะ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มาร่วมกิจกรรม ล่องเรือชมวัฒนธรรมวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดปทุมธานี นับว่าปทุมธานี มีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีและสวยงามมาก อย่างวัดบางหลวง ได้ไปกราบสักการะ พระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี กราบหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ขยับบิดมือไปมาได้ ล่องเรือแวะวัดศาลเจ้า มากราบขอพร“เซียนแปะโรงสี“เซียนแปะกิมเคย” หรือ “เซียนแปะโง้วกิมโคย” ฆราวาสชาวจีนผู้เรืองเวทย์เดินชมตลาดชุมชนวัดศาลเจ้า ซึ่งมีของกินของขายมากมาย  และได้ย้อนเวลาสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ยังมีอาหารพื้นบ้านอร่อยอย่างมากมายนานาชนิด เช่น ข้าวแช่รามัญปทุมธานี หมูโสร่ง อาหารทานเล่นของชาวมอญ และอาหารพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจังหวัดปทุมธานี มีศักยภาพที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ที่สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์วัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา”ได้ดีและ มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาเยือนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พาล่องเรือไหว้พระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวปทุมธานี เรียกได้ว่าการมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งนี้ได้สัมผัสการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนอย่างแท้จริงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมล่องเรือชมวัฒนธรรมวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยาก็ยังช่วยให้วิถีของชุมชนบนสายน้ำนั้นยั่งยืนต่อไปด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี เป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น โดยการใช้เรือนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ของจังหวัดปทุมธานี นับเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านวิถีวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวสนใจในประเพณี วิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / ภาพข่าว