พุทธศาสนิกชนชาวปทุมธานี ร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา อนุรักษ์ประเพณี สืบทอดพระศาสนา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2562โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

ขณะบรรยากาศพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่ที่วัดสิงห์  ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ 352 ปี พร้อมร่วมจุดประทีป 5,000 ดวง รอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระมหานิพนธ์ นิปโก เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดบท อิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน และสวดคาถานมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นำประชาชนเวียนเทียนประทักษิณครบ 3 รอบ น้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุด คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว โดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุด คือ รักษาศีล 5วันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี    วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ครบเป็นองค์รัตนตรัยครั้งแรกในโลก ซึ่งพระสงฆ์องค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และปฐมเทศนาที่ทรงแสดงคือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป นั่นคือ ธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนวงล้อธรรมที่ได้เริ่มเคลื่อนแล้วจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ ซึ่งในปี 2562 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่16 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน