วไลยอลงกรณ์ MOU บิ๊กซี เพิ่มช่องทางการชำระเงิน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการอื่นๆ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมลงนามข้อตกลง

สำหรับการ MOU ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถ ชำระค่าบริการต่างๆ ได้แก่  ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโท ค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตฯ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยทางบิ๊กซี ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย  คงค่าธรรมเนียมการจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆ ในอัตราเพียง 5 บาทต่อรายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดภาระให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆ ด้วย โดยการMOU ได้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์