รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หารือคณะกต.ตร.กทม. จัดโบว์ลิ่งการกุศล เยาวชนสัมพันธ์

วันที่ 8 ก.ค. 2562 พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผบช.น. เป็นประธานในการประชุมโครงการโบว์ลิ่งการกุศลของเยาวชนสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล (super hero boling) เพื่อระดมจัดหาทุนเสริมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเยาวชนในครั้งต่อๆไปอย่างยั่งยืน โดย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1

และคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์ของ บช.น. อาทิเช่น ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์บช.น. เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง”กต.ตร.กทม” และคณะอนุกต.ตร.กทม.แต่ละกองบังคับการของตำรวจนครบาลเข้าร่วมการประชุมพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงและได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่เยาวชนของชาติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกต.ตร.กทม.และคณะอนุกต.ตร.กทม.ในแต่ละกองบังคับการของนครบาลจึงได้สนับสนุนโดยการมอบเงินในโครงการดังกล่าวอาทิเช่น ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษาอนุกต.ตร.กทม.(ด้านเศรษฐกิจ),ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษากต.ตร.บก.น.6, คุณประทีป ขวัญบุญ อนุกต.ตร.กทม.บก.น.7,ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.(ด้านยาเสพติด),ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม)และดร.วิชัย อรุณสิริตระกูล อนุกต.ตร.กทม.(ด้านสังคม),คุณจันทร์ หวนสันเทียะ อนุกต.ตร.กทม.บก.น.9และคณะ”กต.ตร.”อีกหลายๆท่านได้ร่วมสนับสนุนพร้อมทั้งได้ระดมความคิดในการจัดโครงการดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมปารุสกวัน1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล