มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ร.10

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบผ้าไตรให้กับเจ้านาค จากนั้นมหาวิทยาลัยได้นำเจ้านาคทั้ง 10 คน เดินทางไปเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพะยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีญาติมิตร พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน ส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความเทิดทูนความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรชัยมงคลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์