พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

วันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ได้เดินทางเป็นประธานในพิธี ประดับเข็มพระเกี้ยว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 5,6 ที่มาเข้าใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน กล่าวว่า พระเกี้ยวถือเป็นสัญลักษณ์ ที่มีความหมายสูงค่าเป็นเครื่องหมายที่เป็นสิริมงคล ขอให้ลูกๆเตรียมพัฒน์ฯรัชดา ทุกคนต้องยึดมั่นรักษาไว้ซึ่งเกียรติและเทิดทูน โดยการปฏิบัติตนเป็นคนดี ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักพระศาสนา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติการจัดงานพิธีครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ลูกๆเตรียมพัฒน์ฯรัชดา ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป