คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พิจารณามอบทุนการศึกษาเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯสิรินธร และบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

วันที่ 11 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิริธร อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม นาย ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุม โดยมีนายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการบ้านสิรินธร ให้การตอนรับ พร้อมเข้าร่วมประขุมร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ กรณีได้รับแจ้งจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯสิรินธร ว่ามีเยาวชนชาย จำนวน 1 คน (ขอสงวนนาม) ประสงค์จะเรียนต่อในระดับ (ปวส.)

คณะกรรมการที่เดินทางมาร่วมพิจารณาช่วยเหลือประกอบด้วย นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา-นายธนภัทร อารีย์พรพิมล-นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์-นายธนดล เพชรบุรีกุล-นายกษิตพงษ์ อานามนารถ-นางผกาทิพย์ ศุขวัฒน์-นางสาวบุญเรือน อุดมพานิช-นายอุทัย สายบุญสา-นายพรชัย สาเมือง-นายประดิษฐ์ อ่อนรักษ์-นางจินดารัตน์ ดำรงสกุลโดยมีนาย ธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผช.ผอ.ศูนย์ฝึกฯสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ นำตัวเด็กเยาวชน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้คณะกรรมการฯ ได้สอบถามข้อข้องใจในหลายประเด็น และวัตถุประสงค์ โดยเด็กแจ้งความประสงค์ที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับ (ปวส.) สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จำนวน 4 ภาคเรียนๆละ 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท แต่เนื่องจากทางบ้านของเยาวชน มีฐานะยากจน ติดปัญหาเรื่องเงินเรียนไม่สามารถจัดหาเงินลงทะเบียนเรียนได้หลังจากประชุมหารือราว 2 ชั่วโมง คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯพิจารณาแล้วมีความเห็นให้รับเรื่องไว้พิจารณา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับให้เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเ ข้าร่วมออกความคิดเห็นให้จนกว่าได้ข้อยุติที่สามารถ ไปในแนวทางเดียวกันในขณะดำเนินการช่วยเหลือด้วยและในช่วงบ่าย ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา นาย ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุม โดยมี นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯได้เดินทางไป เข้าพบ นาย ศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯบ้านอุเบกขา และนาย ธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผช.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กฯอุเบกขา (ในขณะที่วันนี้เข้าไปรับตำแหน่งใหม่) ดยหารือเรื่องการพิจารณากรรมการสงเคราะห์จิตอาสา สมัครเข้าทำหน้าที่ ประธานกรรมการสงเคราะห์ (ประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา) แทนประธานคนเดิมเป็นการชั่วคราว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายธนภัทร อารีย์พรพิมล ทำหน้าที่ประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำศูนย์อุเบกขา เป็นการชั่วคราว และเรื่องของการแก้ไข บำบัด กรณีที่น้ำในสระน้ำที่เกิดการเน่าเสีย ซึ่งคณะกรรมการก็จะได้หาวิธีช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไป