คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่4 หารือแนวทางขับเคลื่อน กปข.สู่แผนจังหวัดแบบบูรณาการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสระบุรีไดร์วิ่งเรนจ์ แมกไม้กับสายลม ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานคณะกรรมการเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการ พร้อมด้วยพระภิกษุปัญญา จิตฺตปญฺโญ (รองปธ.กขป.๔) ในนามตัวแทน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก(ประธานฯและคณะเลขานุการร่วม) พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่๔(กขป.๔)……….

เข้าร่วมหารือ รายงานแนวทางเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่าย และสื่อสาธารณะ หารือแนวทาง การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๔ ปี๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ โดยคณะกรรมการแต่ละท่านนำเสนอรายงานข้อมูล และปัจจัยสนับสนุนการ การยุทธศาสตร์จังหวัดตามที่กำหนดไว้ ใน 4ประเด็น ผู้สูงอายุฯ-อาหารปลอดภัย/ยา-อุบัติเหตุ และประเด็นสิ่งแวดล้อม-ขยะ โดยระดมความคิดตามแนวทางการขับเคลื่อน ประเด็น กขป.สู่แผนจังหวัด เพื่อทำแผนบูรณาการสรุปแต่ละประเด็น และในเดือน กรกฎาคม 62 นี้ จะจัดเวทีร่วมระหว่างจังหวัดพื้นที่(กขป./ศปจ/.4PW/สมัชชาจังหวัด) รวม 8 จังหวัด ในวาระต่อไป

ภาพเรื่องโดย / กสิฐา พรพันธ์