เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานครนายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร………

ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์- ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ –นาย กษิตพงษ์ อานามนารถ – คุณขจีรัศม์ ฟักฉิม คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนฯ ต่างปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมี ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญ แห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนานหลังจากเสร็จงานพิธีถวายสดุดี และลงนามถวายพระพร คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมพูดคุยกับเด็กในสถานสงเคราะห์ ที่มีญาติ แต่ไม่ได้มาเยี่ยม จำนวน 9 คน โดยจัดเป็นกลุ่มๆละ3 คนใช้เวลาพูดคุยราว 1 ชั่วโมง ในจำนวนนี้มี 3-4 คนที่ต้องการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และต้องการความช่วยเหลือ โดย คณะกรรมการสงแคราะห์ ได้จดบันทึก และจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป