สมาคมเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์

 

สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์

ดร.ผกร.ท.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์  13 ซ.โกบ๊อ 9 (รัชดาท่าพระซอย 1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร 088-487-4567

เกิดวันที่ 20 มกราคม 2502 เป็นบุตรของ พลเรีอตรีธวัชชัย ซ่อมประดิษฐ์ รน.- นางพรรณี. ซ่อมประดิษฐ์ มีบุตรสามคน บุตรชายคนโต ดร.ผกร.ท.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์  บุตรชายคนที่สอง พลเรือโท พิชิตชัย ซ่อมประดิษฐ์ รน. บุตรคนที่สาม ศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ซ่อมประดิษฐ์

การศึกษา ...จบจาก โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ 2516  ศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาภิเษก 2519  และสอบเข้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2520 – 2524 (3ปีครึ่ง) เนติบัญฑิตย์ไทย หนึ่งปี  ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย IUM

ผ่านการอบรม … พัฒนาแรงงานไทยในต่างแดน  – การพัฒนาบุคลิกภาพ – อบรมกฏหมายแรงงาน  – กฏหมายภาษี – กฏหมายปกครอง – กฏหมายคดีอาญา – กฏหมายกระบวนการพิจารณาความ  – กฏหมายส่วนท้องถิ่น – อบรมการบริหารและงานบุคคลระดับนักธุรกิจ – อบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ – อบรมวิทยลัยป้องกันราชอาณาจักร – อบรมหลักสูตรสนช. สปช ณ.สถาบันพระปกเกล้า – อบรมสัมมนาวิชาการนักการเมืองอบรมสัมมนาการบริหาร นักธุรกิจขั้นสูงจากสถาบันนิด้า

งานกิจกรรมที่ทำมาในอดีต … รองประธาน งานชาวเขา ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (สมเด็จย่า) โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา พ.ศ. 2515.- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ของโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา พ.ศ. 2513-2516 – รองประธานจัดงานนิทัศการ ของโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ฯ ใน ปี พ.ศ. 2516 – เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ ของโรงเรียนทวีธาภิเษก พ.ศ. 2517 -2519 – รองประธานนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก พ.ศ. 2518-2519 – รองประธาน ชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2520 2521 2522 – กรรมการฝ่ายบริหารพรรคกระแสธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2521,2522,2523 – กรรมการบริหาร ชมรมเชียร์มหาวิทยาลัย 2522. , 2523 – เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รามคำแหง. พ.ศ. 2521,2522,2523 – กรรมการพิจารณาการจัดตั้งพรรค ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522,2523 – รองประธานชมรมโต้วาที ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2522 –  รองประธานพุทธศาสนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2522,2523 – คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการนิติศาสตร์ 2522 ,2523 – ที่ปรึกษาชมรมบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523 – ที่ปรึกษาชมรม มนุษย์ศาสตร์ 2523 – คณะกรรมการ จัดงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2523.